Греческий алфавит

Буква или
буквосо­четание
Русская транскрипция
и описание
Примеры, транскрипция, перевод
Α      α
[а] άλφα [´алфаальфа,
ακουστική [акустик´и] акустика,
άθεος [´аθэос] безбожник,
παραλληλισμός [паралилизм´ос] параллелизм,
ακαδημία [акаðим´иа
академия,
αεροδρόμιο [аэроðр´омио] аэродром,
Αναστασία [анастас´иаАнастасия,
Ασία [ас´иаАзия
ΑΙ      αι
[э] αισθητική [эсθитик´и] эстетика,
Αιθιοπία [эθиоп´иа] Эфиопия,
γεωδαι
σία [йэоðэс´иа] геодезия,
παιδαγωγική [пэðаγойк´и] педагогика,
δαιμονικός [ðэмоник´ос] демонический,
Αίγυπτος [´эйиптос] Египет,
αρχαιολογία [архэолой´иа] археология
ΑΥ      αυ
[ав] перед гласным и звонким согласным παύω [п´аво] прекращаю,
τραυματισμός [трав
матизм´ос] ранение,
Αύγουστος [´авγустос] август,
υδραυλική [иðравлик´и] гидравлика,
Παύλος [п´авлос] Павел
[аф] перед глухим согласным παύση [п´афси] прекращение, пауза,
αυτόματο [афт´омато] автомат,
αυτοκράτωρ [афтокр´атор] самодержец,
ναυτικός [нафтик´ос] морской
,
Αυστραλία [афстрал´иа] Австралия,
Αυστρία [афстр´иа] Австрия
Β      β
[в] βιογραφία [виоγраф´иа] биография,
βιζαβί [визав´и] визави,
βιταμίνες [витам´инес] витамины,
βιβλιοθηκάριος [вивлиоθик´ариос] 
библиотекарь
,
δισκοβολία [ðисковол´иа] дискометание,
σερβιτόρος [сервит´орос] официант,
Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος [вас´илиос ο вулγарокт´онос] Василий Болгаробойца
Γ      γ
[γ]: фрикативное г,
как в украинском языке
λόγος [л´оγос] слово,
λογοτεχνία [лоγотехн´иа] литература,
Γαλλία [γал´иа] Франция, Галлия,
γαλήνη [γал´ини] спокойствие,
Γαλήνη Галина,
Βουλγαρία [Вулγар´иа] Болгария,
γαστρικός [γастрик´ос] желудочный,
γεωγραφία [йэоγраф´иа] география
[й],
близкое среднеязычному г; перед ι,
ε,
η,
υ,
αι,
ει,
οι,
υι
Γενάρης [йэн´арис] 
январь
,
Γερμανία [йэрман´иа] Германия,
γενεαλογία [йэнэалой´иа] родословная,
γύψινος [й´ипсинос] гипсовый,
γυναίκα [йин´эка] женщина,
γυναικολογία [йинэколой´иа] гинекология,
γεωγραφία [йэоγраф´иа] география,
ευγενής [эвйэн´ис] благородный,
Ευγένιος [эв
й
´эниос] Евгений,
Αγία Σοφία [ай´иа соф´иа] святая София,
ΓΓ      γγ
[ŋг]: ‘заднеязычное н+ г’ αγγούρι [аŋг´ури] огурец,
αγγλικός [аŋглик´ос] английский,
εγγράμματος [эŋгр´аматос] грамотный,
πλάστιγγας [пл´астиŋгас] весы,
σπόγγος [сп´о
ŋг
ос] губка
ΓΚ      γκ
[ŋг]: ‘заднеязычное н+ г’; в исконных словах άγκυρα [´аŋгира] якорь,
αγκυροβολώ [аŋгировол´о] бросаю якорь,
αγκώνας [аŋг´онас] локоть,
αγκίστρι [аŋг´истри] крючок, удочка,
εγκαρδιότητα [эŋгарðи´отита] сердечность,
εγκλιματισμός [э
ŋг
лиматизм´ос] акклиматизация
[г]; обычно в заимствованных словах и/или в начале слова γκαζόζα [газ´оза] газированная вода,
γκαρσόνι [гарс´они] официант,
γκιρλάντα [гирл´анда] гирлянда,
γκάζι [г´ази] газ,
γκαράζ [гар´аз] гараж,
γκαλερί [галэр´и] галерея,
γκαρνταρόμπα [г
ардар´оба] гардероб,
Γιουγκοσλάβος [йугосл´авос] югослав
[ŋк]: ‘заднеязычное н+ к’; только в иностранных словах ιγκόγνιτο [иŋк´огнито] инкогнито,
Φραγκφούρτη [фраŋкф´урти] Франкфурт,
Ουάσιγκτον [у´асиŋктон] Вашингтон
ΓΧ      γχ
[ŋх]: ‘заднеязычное н+ х’ έγχρωμος [´эŋхромос] цветной,
έγχορδος [´эŋхорðос] струнный,
αγχόνη [аŋх´они] петля,
σύγχρονος [с´иŋхронос] современный
ΓΙ      γι
[й]; перед гласным Γιουγκοσλάβος [йугосл´авос] югослав,
Γιούλης [й´улис] июль,
Γι
απωνέζος [йапон´эзос] японец,
Γιάννινα [й´анина] Янина,
άγιος [´айос] святой,
αγιοβασίλης [айовас´илис] дед-мороз,
αγιοβασιλιάτικος [айовасили´атикос] новогодний
Δ      δ
[ð],
звонкое межзубное д,
как в словах this,
there,
than английского языка
δέντρο [ð´эндро] дерево,
δυάδα [ðи´аðа] пара,
δελφίνι [ðэлф´ини] дельфин,
καθεδρικός ναός [каθэðрик´ос на´ос] кафедральный собор,
τετράδιο [тэтр´аðйо] тетрадь,
δημοκρατία [ðимократ´иа] республика,
εφημερίδα [эфимэр´иðа] ежедневная газета,
δερμάτινος [ðэрм´атинос] кожаный,
δίπλωμα [ð´иплома] диплом,
δραχμή [ðрахм´и] драхма,
ιδέα [иð´эа] идея,
ορθόδοξος [орθ´оðоксос] православный,
ιδιωτισμός [иðиотизм´ос] своеобразие,
Δαρδανέλλια [ðарðан´элиа] Дарданеллы,
Δημήτριος [ðим´итриос] Дмитрий
Ε      ε
[э] εκκλησία [экклис´иа] церковь,
θερμόμετρο [θэрм´омэтро] теплоизмеритель,
Ελένη [эл´эни] Елена,
Ελβετία [элвэт´иа] Швейцария,
μετέωρος [мэт´эорос] парящий,
μετεωρολογικός [мэтэоролойик´ос] метеорологический,
Μελίτη [мэл´ити] Мальта
ΕΙ      ει
[и] ειρήνη [ир´ини] мир, спокойствие,
Ειρήνη Ирина,
Ειρηνικός ωκεανός [ириник´ос окэан´ос] Тихий океан,
ειρωνεία [ирон´иа] ирония,
εικόνα [ик´она] изображение, икона,
εικονογραφημένος [иконоγрафим´энос] иллюстрированный
ΕΥ      ευ
[эв] перед гласным и звонким согласным Ευρώπη [эвр´опи] Европа,
εύρηκα [´эврика] я нашел, эврика,
ευδοξία [эвðокс´иа] хорошая репутация,
ευγενής [эвйэн´ис] благородный,
Ευγένιος [эвй´эниос] Евгений,
παρασκευή [параскэв´и] приготовление,
Παρασκευή пятница,
Παρασκευή Прасковья,
θεραπεύω [θэрап´эво] исцеляю,
Εύα [´эва] Ева
[эф] перед глухим согласным ευκάλυπτος [эфк´алиптос] эвкалипт,
Εύξεινος πόντος [´эфксинос п´ондос] Гостеприимное море (Черное море),
θεραπευτικός [θэрапэфтик´ос] лечебный
Ζ      ζ
[з] ζώνη [з´они] пояс, зона,
Ζάκυνθος [з´акинфос] Закинф,
ζωή [зо´и] жизнь,
Ζωή Зоя,
ζωολόγος [зоол´оγос] зоолог,
ζωγραφική [зоγрафик´и] живопись
Η      η
[и] Ιησούς [иис´ус] Иисус,
Κρήτη [кр´итиКрит,
αριθμητική [ариθмитик´иарифметика,
ήπειρος [´ипирос] материк,
Ήπειρος Эпир,
ηχώ [их´о] эхо,
ήλεκτρο [´илэктро] янтарь,
ηλεκτρονικός [илэктроник´ос] электрический,
ήρωας [´ироас] герой,
ηρωισμός [ироизм´ос] героизм,
κάμηλος [к´амилос] верблюд,
πάρδαλη [п´арðалилеопард,
καμηλοπάρδαλη [камилоп´арðалижираф
Θ      θ
[θ],
глухое межзубное т,
как в словах three,
throw,
theatre английского языка
Θεσσαλία [θэсал´иа] Фессалия,
Θράκη [θр´аки] Фракия,
Θήβαι [θ´ивэ] Фивы,
Θεσσαλονίκη [θэсалон´ики] Фессалоники,
αριθμός [ариθм´ос] число,
θήκη [θ´ики] хранилище, футляр,
βιβλιοθήκη [вивлиоθ´ики] книгохранилище,
αποθήκη [апоθ´ики] хранилище (ср. аптека),
άρθρο [´арθро] сустав, артикль,
θεός [θэ´ос] бог,
θεολογία [θэолой´иа] богословие,
Θεόδωρος [θэ´оðорос] Федор (дар Божий),
Τιμόθεος [тим´оθэос] Тимофей (почитатель Бога),
ήθος [´иθос] нрав,
ηθικός [иθик´ос] этический,
θεωρώ [θэор´о] рассматриваю,
θεωρία [θэор´иа] теория, рассмотрение,
πάθος [п´аθос] страдание, болезнь,
παθολόγος [паθол´оγос] врач-терапевт
Ι      ι
[и] ιατρός [иатр´ос] врач,
παιδίατρος [пэð´иатрос] детский врач,
ιππος [´ипос] конь,
Φίλιππος [ф´илипос] Филипп (конелюб),
ιπποδρομία [ипоðром´иа] скáчки,
ιππική [ипик´и] конный спорт,
ιστορία [истор´иа] история,
καλαμάρι [калам´аричернильница, кальмар5,
συρτάκι[сирт´акисиртаки,
Ισραήλ [изра´ил] Израиль
Κ      κ
[к] κύκλος [к´иклос] круг,
Κυκλάδες [кикл´аðэс] Киклады,
κόσμος [к´озмос] миропорядок,
κοσμητική [козмитик´и] искусство наряда,
κέραμος [к´эрамос] черепица,
κεραμική [кэрамик´и] керамика,
κροκόδειλος [крок´оðилос] крокодил,
άκακος [´акакос] незлобивый,
Ακάκιος [ак´акиос] Акакий
Λ      λ
[л] Λήμνος [л´имнос] Лемнос,
λύρα [л´ира] лира,
λυρικός [лирик´ос] лирический,
λύση [л´иси] развязка,
παράλυση [пар´алиси] паралич,
κατακλύζω [катакл´изо] смываю,
κατακλυσμός [катаклизм´ос] потоп, катаклизм,
κλύσμα [кл´изма] промывание, клизма,
Λεωνίδας [лэон´иðас] Леонид
Μ      μ
[м] μορφή [морф´и] образ,
μούσα [м´уса] муза,
μουσική [мусик´и] музыка,
μουσείο [мус´ио] музей,
μιμούμαι [мим´умэ] подражаю,
Μακεδονία [макэðон´иа] Македония,
Μαραθών [мараθ´он] Марафон,
Μόσχα [м´осха] Москва
ΜΠ    μπ
[б]; в начале слова μπουφές [буф´эс] буфет,
μπότα [б´ота] сапог,
μπροσούρα [брос´ура] брошюра,
μπόμπα [б´омба] бомба
[мб]; в середине слова перед гласным или звонким согласным μπόμπα [б´омба] бомба,
εμπειρία [эмбир´иа] опыт,
λάμπω [л´амбо] свечу,
λάμπα [л´амба] лампа
[мп]; в середине слова перед глухим согласным άμεμπτος [´амемптос] безупречный,
σύμπτωμα [с´имптома] признак, симптом
Ν      ν
[н] νάρκη [н´арки] спячка,
νάρκωση [н´аркоси] усыпление,
νικώ [ник´о] побеждаю,
νικητής [никит´ис] победитель,
Νικήτας [ник´итас] Никита,
Νεάπολις [нэ´аполис] Неаполь,
Ναύπλιον [н´афплионНавплион
ΝΤ      ντ
[д]; в начале слова ντουζίνα [дуз´ина] дюжина,
ντιβάνι [див´ани] диван,
ντροπή [дроп´и] стыд
[нд]; в середине слова перед гласным или звонким согласным πέντε [п´энде] пять,
γέροντας [й´эрондас] старик,
μαντίλι [манд´или] платок,
πάντα [п´анда] всегда,
μάντρα [м´андра] загон для скота,
αρχιμαντρίτης [архимандр´итис] архимандрит
[нт]; в некоторых иностранных словах κόντρα [к´онтра] против,
κομπλιμέντο [комплим´энто] комплимент
Ξ      ξ
[кс] ξένος [кс´энос] чужой, гость,
Ξενία [ксэн´иа] Ксения (гостеприимная),
δόξα [ð´окса] слава,
παράδοξος [пар´аðоксос] невероятный,
Νάξος [н´аксос] Наксос,
Αλεξάνδρεια [алекс´анðриа] Александрия,
Αλέξης [ал´эксис] Алексей
Ο      ο
[о] ορθός [орθ´ос] прямой, правильный,
ορθογραφία [орθоγраф´иа] правописание,
Όλυμπος [´олимбос] Олимп,
όραση [´ораси] зрение,
πανόραμα [пан´орама] панорама (букв. всеобозрение),
πόλεμος [п´олэмос] война
ΟΙ      οι
[и] όμοιος [´омиос] подобный,
ομοιοπαθητική [омиопаθитик´и] гомеопатия,
οίκος [´икос] дом,
οικονομία [иконом´иа] домохозяйство,
ποινή [пин´и] наказание (ср. пеня),
ποιητής [пиит´ис] поэт,
ποίηση [п´ииси] поэзия
ΟΥ      ου
[у] ουρανός [уран´ос] небо,
οικουμένη [икум´эни] мир (ойкуменанаселяемая земля),
πλούτος [пл´утос] богатство,
ούζο [´узо] узо (сорт водки),
νους [н´ус] ум,
Θεόδουλος [θэ´оðулос] Федул (раб Божий)
Π      π
[п] προπύλαια [проп´илэа] пропилеи,
πιπέρι [пип´эри] перец,
πολύκαρπος [пол´икарпос] многоплодный,
Πολύκαρπος Поликарп,
Παρνασσός [парнас´ос] Парнас,
Πέτρος [п´этрос] Петр
Ρ      ρ
[р] ρυθμός [риθм´ос] ритм, темп,
πρώτος [пр´отос] первый,
δρώ [ðр´о] действую,
δράση [ðр´аси] действие,
δράμα [ðр´ама] драма, действо,
Ρόδος [р´оðос] Родос
Σ      σ,
ς
[с] Σάμος [с´амосСамос,
στρατός [страт´осармия,
στρατηγός [страгиγ´осгенерал,
σείω [с´ио] трясу,
σεισμός [сизм´осземлетрясение,
σοφία [соф´иа] мудрость
[з]; перед звонким согласным σεισμός [сизм´ос] землетрясение,
κοσμητική [козмитик´и] косметика,
σχίσμα [сх´изма] раскол
Τ      τ
[т] τομή [том´и] разрез,
ανατομία [анатом´иа] анатомия,
άτομο [´атомо] индивидуум, атом,
τροφή [троф´и] питание,
στόμα [ст´ома] рот,
στήλη [ст´или] столб
ΤΖ      τζ
[дз] τζάκι [дз´аки] камин
ΤΣ      τσ
[ц] ρετσίνα [рэц´ина] рецина (сорт вина),
τσίρκο [ц´ирко] цирк,
τσέπη [ц´эпи] карман
Υ      υ
[и] τύπος [т´ипос] отпечаток,
τυπογραφικός [типоγрафик´ос] типографский,
σύστημα [с´истима] система,
μύθος [м´иθос] басня, миф
Φ      φ
[ф] σφαίρα [сф´эра] шар,
φύση [ф´иси] природа,
φως [фос] свет,
φωτογραφία [фотоγраф´иа] светопись, фотография,
φιλώ [фил´о] целую
Χ      χ
[х] Χίος [х´иос] Хиос,
χρώμα [хр´ома] цвет,
χρωματισμός [хроматизм´ос] расцветка,
χρηστομάθεια [христом´аθиа] хрестоматия (букв. полезное для учения),
χορός [хор´ос] танец
Ψ      ψ
[пс] ψυχή [псих´и] душа,
ψυχίατρος [псих´иатрос] психиатр (душецелитель),
ψεύτης [пс´эфтис] обманщик
Ω      ω
[о] ώρα [´ора] час,
άνθρωπος [´анθропос] человек,
συναγωγή [синаγой´и] синагога (сонмище),
Ρώσος [р´осос] русский,
Ρωσία [рос´иа] Россия,
ρωσικά [росик´а] русский язык

azbyka.ru

Алфавит греческого языка | ГРЕЦИЯ

Ελληνικό αλφάβητο [элинико́ алфа́вито] — греческий алфавит используется в греческом языке и в довольно малочисленной языковой греческой группе. Несмотря на это он является одним из самых древних (предположительно IX век) и изученных. Слово «Алфавит», заимствованное нами у греков состоит из названий двух первых букв: «альфа» и «вита» (по аналогии была названа и наша «Азбука»: «аз» и«буки»). Как современный, так и древнегреческий греческий алфавит состоит из 24 букв: гласных и согласных.

Греческий алфавит история

Буквы греческого алфавита были частично заимствованы из финикийского письма консонантного типа записи слов (с использованием только согласных звуков). В связи с особенностью греческого языка некоторые символы, обозначающие согласные, стали употребляться для записи гласных звуков. Таким образом греческий алфавит можно считать первым в истории письменности, который состоял из гласных и согласных. Финикийские буквы изменили не только свои начертания, но и наименования. Изначально все символы финикийской системы записи имели названия, обозначающие какое-либо слово и обозначали начальную букву этого слова. В греческой транскрипции слова немного изменили свое звучание, и смысловая нагрузка была утрачена. Также были добавлены новые символы для обозначения недостающих гласных звуков.

Современный греческий алфавит с транскрипцией

(новогреческий язык)

БукваГреческое названиеРусское названиеПроизношение
Α αάλφαальфа[a]
Β ββήταбета (вита)[β]
Γ γγάμμα
γάμα
гамма[ɣ], [ʝ]
Δ δδέλταдельта[ð]
Ε εέψιλονэпсилон[e]
Ζ ζζήταдзета (зита)[z]
Η η ήταэта (ита)[i]
Θ θθήταтета (фита) [θ]
Ι ιιώτα
γιώτα
йота[i], [j]
Κ κκάππα
κάπα
каппа[k], [c]
Λ λλάμδα
λάμβδα
лямбда (лямда)[l]
Μ μμι
μυ
мю (ми)[m]
Ν ννι
νυ
ню (ни)[n]
Ξ ξξιкси[ks]
Ο οόμικρονомикрон[o]
Π ππιпи[p]
Ρ ρ ρωро[r]
Σ σ ςσίγμαсигма[s]
Τ τταυтау (тав)[t]
Υ υύψιλονипсилон[i]
Φ φφιфи[ɸ]
Χ χχιхи[x], [ç]
Ψ ψψιпси[ps]
Ω ωωμέγαомега[o]

Древний греческий алфавит с транскрипцией

(древнегреческий язык)

БукваДр. -греческое названиеРусское названиеПроизношение
Α αἄλφαальфа[a] [aː]
Β ββῆταбета (вита)[b]
Γ γγάμμαгамма[g]/[n]
Δ δδέλταдельта[d]
Ε εεἶэпсилон[e]
Ζ ζζῆταдзета (зита)[dz], позже [zː]
Η η ἦταэта (ита) [ɛː]
Θ θθῆταтета (фита) [tʰ]
Ι ιἰῶταйота[i] [iː]
Κ κκάππαкаппа[k]
Λ λλάμδαлямбда (лямда)[l]
Μ μμῦмю (ми)[m]
Ν ννῦню (ни)[n]
Ξ ξξεῖкси[ks]
Ο οοὖомикрон[o]
Π ππεῖпи[p]
Ρ ρ ῥῶро[r], [r̥]
Σ σ ςσῖγμαсигма[s]
Τ τταῦтау (тав)[t]
Υ υипсилон[y], [yː]
(ранее [u], [uː])
Φ φφεῖ фи[pʰ]
Χ χχεῖхи[kʰ]
Ψ ψψεῖпси[ps]
Ω ωомега[ɔː]

Цифры греческого алфавита

Символы греческого алфавита использовались также в системе записи чисел. Буквами по порядку обозначались цифры с 1 до 9, затем числа от 10 до 90, кратные 10, а затем числа от 100 до 900, кратные 100. В связи с тем, что знаков алфавита для записи чисел было недостаточно, систему счисления дополнили символами:

 • ϛ (стигма)
 • ϟ (коппа)
 • ϡ (сампи)
БукваЗначениеНазвание
Α α1альфа
Β β2бета (вита)
Γ γ3гамма
Δ δ4дельта
Ε ε5эпсилон
Ϛ ϛ6стигма
Ζ ζ7дзета (зита)
Η η 8эта (ита)
Θ θ9тета (фита)
Ι ι10йота
Κ κ20каппа
Λ λ30лямбда (лямда)
Μ μ40мю (ми)
Ν ν50ню (ни)
Ξ ξ60кси
Ο ο70омикрон
Π π80пи
Ϙ ϙ или Ϟ ϟ90ко́ппа
Ρ ρ 100ро
Σ σ ς200сигма
Τ τ300тау (тав)
Υ υ400ипсилон
Φ φ500 фи
Χ χ600хи
Ψ ψ700пси
Ω ω800омега
Ϡ ϡ900сампи

Поделиться ссылкой или распечатать:

greciya-ellada.ru

Греческий алфавит. Все 24 буквы в таблице транскрипцией.

Все 24 печатных букв современного греческого алфавита в таблице с нумерацией и с переводом на русский язык
Греческая буква. (Прописная — строчная) Название буквы (на русском) Транскрипция звуков (произношение)
1 Α — α Альфа [а]
2 Β — β Бета [б] (в)
3 Γ — γ Гамма [г]
4 Δ — δ Дельта [д]
5 Ε — ε Эпсилон [э]
6 Ζ — ζ Дзета [дз] (з)
7 Η — η Эта [э] (и)
8 Θ — θ Тета [т] (ф)
9 Ι — ι Йота [и]
10 Κ — κ Каппа [к]
11 Λ — λ Лямбда [л]
12 Μ — μ Мю [м]
13 Ν — ν Ню [н]
14 Ξ — ξ Кси [кс]
15 Ο — ο Омикрон [о]
16 Π — π Пи [п]
17 Ρ — ρ Ро [р]
18 Σ -σ (в начале и середине слова), ς (в конце слова) Сигма [с]
19 Τ — τ Тау [т]
20 Υ — υ Ипсилон [ю] (и)
21 Φ — φ Фи [ф]
22 Χ — χ Хи [х]
23 Ψ — ψ Пси [пс]
24 Ω — ω Омега [о]


Другое:


Автор: Bill4iam


kvn201.com.ua

Греческий алфавит и физические величины – Tetran Translation Company

Заглавные греческие буквы, в написании похожие на латинские, используются очень редко:
Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ, Χ.

Символ Значение
α Коэффициент теплового расширения, альфа-частицы, угол, постоянная тонкой структуры, угловое ускорение, матрицы Дирака, коэффициент расширения,поляризованность, коэффициент теплоотдачи, коэффициент диссоциации, удельная термоэлектродвижущая сила, угол Маха, коэффициент поглощения, натуральный показатель поглощения света, степень черноты тела, постоянная затухания
β Угол, бета-частицы, скорость частицы разделена на скорость света, коэффициент квазиупругой силы, матрицы Дирака, изотермическая сжимаемость, адиабатическая сжимаемость, коэффициент затухания, угловая ширина полос интерференции, угловое ускорение
Γ Гамма-функция, символы Кристофеля, фазовое пространство, величина адсорбции, циркуляция скорости, ширина энергетического уровня
γ Угол, фактор Лоренца, фотон, гамма-лучи, удельный вес, матрицы Паули, гиромагнитное отношение, термодинамический коэффициент давления, коэффициент поверхностной ионизации, матрицы Дирака, показатель адиабаты
Δ Изменение величины (напр. Δx), оператор Лапласа, дисперсия, флуктуация, степень линейной поляризации, квантовый дефект
δ Небольшое перемещение, дельта-функция Дирака, дельта Кронекера
ε Электрическая постоянная, угловое ускорение, единичный антисимметричной тензор, энергия
ζ Дзета-функция Римана
η КПД, динамический коэффициент вязкости, метрический тензор Минковского, коэффициент внутреннего трения, вязкость, фаза рассеяния, эта-мезон
Θ Статистическая температура, точка Кюри, термодинамическая температура, момент инерции, функция Хевисайда
θ Угол к оси X в плоскости XY в сферической и цилиндрической системах координат, потенциальная температура, температура Дебая, угол нутации, нормальная координата, мера смачивания, угол Каббибо, угол Вайнберга
κ Коэффициент экстинкции, показатель адиабаты, магнитная восприимчивость среды, парамагнитная восприимчивость
Λ Космологическая постоянная, Барион, оператор Лежандра, лямбда-гиперон, лямбда-плюс-гиперон
λ Длина волны, удельная теплота плавления, линейная плотность, средняя длина свободного пробега, комптоновского длина волны, собственное значение оператора, матрицы Гелл-Мана
μ Коэффициент трения, динамическая вязкость, магнитная проницаемость, магнитная постоянная, химический потенциал, магнетон Бора, мюон, возведённая масса, молярная масса, коэффициент Пуассона, ядерный магнетон
ν Частота, нейтрино, кинематический коэффициент вязкости, стехиометрический коэффициент, количество вещества, ларморова частота, колебательное квантовое число
Ξ Большой канонический ансамбль, кси-нуль-гиперон, кси-минус-гиперон
ξ Длина когерентности, коэффициент Дарси
Π Произведение, коэффициент Пельтье, вектор Пойнтинга
π 3.14159…, пи-связь, пи-плюс мезон, пи-ноль мезон
ρ Удельное сопротивление, плотность, плотность заряда, радиус в полярной системе координат, сферической и цилиндрической системах координат, матрица плотности, плотность вероятности
Σ Оператор суммирование, сигма-плюс-гиперон, сигма-нуль-гиперон, сигма-минус-гиперон
σ Электропроводность, механическое напряжение (измеряемое в Па), постоянная Стефана-Больцмана, поверхностная плотность, поперечное сечение реакции,сигма-связь, секторная скорость, коэффициент поверхностного натяжения, удельная фотопроводимость, дифференциальное сечение рассеяния, постоянная экранирования, толщина
τ Время жизни, тау-лептон, интервал времени, время жизни, период, линейная плотность зарядов, коэффициент Томсона, время когерентности, матрица Паули,тангенциальный вектор
Υ Y-бозон
Φ Магнитный поток, поток электрического смещения, работа выхода, диссипативная функция Рэлея, свободная энергия Гиббса, поток энергии волны, оптическая сила линзы, поток излучения, световой поток, квант магнитного потока
φ Угол, электростатический потенциал, фаза, волновая функция, угол, гравитационный потенциал, функция, Золотое сечение, потенциал поля массовых сил
Χ X-бозон
χ Частота Раби, температуропроводность, диэлектрическая восприимчивость, спиновая волновая функция
Ψ Волновая функция, апертура интерференции
ψ Волновая функция, функция, функция тока
Ω Ом, телесный угол, количество возможных состояний статистической системы, омега-минус-гиперон, угловая скорость прецессии, молекулярная рефракция,циклическая частота
ω Угловая частота, мезон, вероятность состояния, ларморова частота прецессии, Боровская частота, телесный угол, скорость течения

tetran.ru

Греческий язык/Алфавит — Викиучебник

Материал из Викиучебника — открытых книг для открытого мира

< Греческий язык Перейти к навигации Перейти к поиску
 1. Греческий алфавит состоит из 25 букв, из которых 18 согласных и 7 гласных: α, ε, η, ι, ο, υ, ω.
 2. Буква γ произносится мягко, с придыханием, звук формируется в полуоткрытом горле, наподобие южно-русского, украинского или белорусского произношения.
 3. У букв δ и θ нет точных аналогов в русском языке. При их произношении язык нужно поместить за верхними зубами, но не касаясь их. В таком положении попытайтесь произнести д. Получившийся звук и будет δ [д].
  • Если при том же положении органов речи попытаться произнести т, получится θ [т].
  • Звук δ [д] схож с английским буквосочетанием th, как в словах the, this, а звук θ [т] — как th в словах think, thank.
 4. Буквы ξ и ψ обозначают двойные согласные, которые произносятся соответственно [кс] и [пс].
 5. Буква σ пишется в начале и в середине слов, а буква ς — только в конце слов.
 6. В греческом языке принято всегда указывать ударение, для этого используется такой же знак (гравис) и так же, как и в русском языке — над ударной гласной буквой. Если ударение попадает на дифтонг (сдвоенные гласные), то знак ставится над второй буквой дифтонга.
 7. Знаки препинания в греческом языке почти все аналогичны соответствующим русским, с одним исключением: точка с запятой (;) применяется вместо вопросительного знака (?), а последний не используется.
Греческий алфавит
Буква Наименование Произношение
Α α άλφα [алфа] а
Β β βήτα [вита] в
Γ γ γάμα [гама] г, й
Δ δ δέλτα[делта] д
Ε ε έψιλον [эпсилон] э
Ζ ζ ζήτα [зита] з
Η η ήτα [ита] и
Θ θ θήτα [тита] т
Ι ι γιώτα [йота] и, й
Κ κ κάπα [капа] к
Λ λ λάμδα [лямбда] л
Μ μ μι [ми] м
Ν ν νι [ни] н
Ξ ξ ξι [кси] кс
Ο ο όμικρον [омикрон] о
Π π πι [пи] п
Ρ ρ ρο [ро] р
Σ σ,ς σίγμα [сигма] с
Τ τ ταυ [таф] т
Υ υ ύψιλον [ипсилон] и
Φ φ φι [фи] ф
Χ χ χι [хи] х, хь
Ψ ψ ψι [пси] пс
Ω ω ωμέγα[Омега] о

ru.wikibooks.org

Греческий алфавит — Википедия

Гре́ческий алфави́т (Ελληνικό αλφάβητο, Ellinikó alfávito) — алфавит греческого языка и других языков греческой группы. Он непрерывно используется с конца IX или начала VIII века до н. э.

Греческий алфавит — это, по-видимому, первый алфавит, содержащий как согласные, так и гласные, и использующий для них раздельные знаки.

В алфавите 24 буквы; кроме того, в доклассическую эпоху в некоторых диалектах греческого языка применялись ещё несколько букв — Ϝ, ϝ (дигамма), Ϛ, ϛ стигма, Ͱ, ͱ (хета), Ϻ, ϻ (сан), Ϙ, ϙ (коппа), Ͳ, ͳ (сампи). В классическом греческом стигма, коппа и сампи использовались для записи чисел.

История

Греческий алфавит развился на основе финикийского и не связан с ранними греческими системами письма — линейным письмом Б и кипрским письмом.

Сохранились около 55 000 древних и средневековых греческих рукописей[1].

Названия букв

Каждая из букв финикийского алфавита называлась словом, начинавшимся с той же буквы; таким образом, первая буква носила название алеф («бык»), вторая буква — бет («дом»), третья буква — гимель («верблюд») и т. д.

Когда буквы были использованы для записи греческого языка, названия букв были лишь немного изменены для соответствия греческой фонологии. Так, алеф, бет, гимель стали альфа, бета, гамма, потеряв при этом всякий смысл. Позднее, когда некоторые буквы были добавлены в алфавит либо изменены, они получили осмысленные названия. К примеру, омикрон и омега значат, соответственно, «маленькое о» и «большое о».

Значение

Создание греческого консонантно-вокалического алфавита как формы письменности, буквы которой обозначают фонемы, то есть знаки, не нуждающиеся для своего понимания в каком-либо фоне, явилось решающей предпосылкой для развития личной самостоятельности как нормы построения каждым пользовавшимся им человеком понимания мира по отношению к самому себе лично, к своей «точке зрения» (см. Хэвлок[2]).

Греческий алфавит послужил основой, на которой развилось множество алфавитов, широко распространившихся в Европе и на Ближнем Востоке, и используемых в системах письменности большинства стран мира, в том числе латинский алфавит и кириллица.

Помимо использования для записи греческого языка, буквы греческого алфавита используются как международные знаки в математике и других науках; для наименования элементарных частиц, звёзд и других объектов.

Письменности на основе греческого алфавита

Греческая письменность использовалась в некоторых языках Ближнего Востока, Причерноморья и близких областей — например, для записи бактрийского языка в Кушанском царстве и урумского (тюрко-ромейского) языка[3], относящегося к кыпчакско-половецкой подгруппе тюркской семьи языков, и в тюрко-греческом[4] языке Эпира. Наряду с кириллицей и другими алфавитами, ранее использовался в славянских диалектах Греции и смежных земель; в гагаузском языке, арумынском языке.

Греками СССР в 1920—1930-е годы использовался сокращённый вариант греческого алфавита. В нём отсутствовали буквы η, ξ, ς, ψ, ω. На этом алфавите издавались газеты и книги.

Буквы

Буква Название Произношение Финикий-
ский
прообраз
Латинская
транслитерация
Числовое значение
др.-греч. визан-
тийское
совр. греч. русское др.-греч. совр. греч. др.-греч. совр. греч.
Α α ἄλφα άλφα альфа [a] [aː] [a] алеф a 1
Β β βῆτα βήτα бета (вита) [b] [β] бет b bh, b, v 2
Γ γ γάμμα γάμμα
γάμα
гамма [g]/[n] [ɣ], [ʝ] гимель g gh, g 3
Δ δ δέλτα δέλτα дельта [d] [ð] делт d dh, d 4
Ε ε εἶ ἒ ψιλόν έψιλον эпсилон [e] хе e 5
Ζ ζ ζῆτα ζήτα дзета (зита) [dz], позже [zː] [z] заин z 7
Η η ἦτα ήτα эта (ита) [ɛː] [i] хет e, ē i 8
Θ θ θῆτα θήτα тета (фита) [tʰ] [θ] тет th 9
Ι ι ἰῶτα ιώτα
γιώτα
йота [i] [iː] [i], [j] йод i 10
Κ κ κάππα κάππα
κάπα
каппа [k] [k], [c] каф c k 20
Λ λ λάμδα λάμβδα λάμδα
λάμβδα
лямбда (лямда) [l] ламед l 30
Μ μ μῦ μι
μυ
мю (ми) [m] мем m 40
Ν ν νῦ νι
νυ
ню (ни) [n] нун n 50
Ξ ξ ξεῖ ξῖ ξι кси [ks] самех x x, ks 60
Ο ο οὖ ὂ μικρόν όμικρον омикрон [o] аин o 70
Π π πεῖ πῖ πι пи [p] пе p 80
Ρ ρ ῥῶ ρω ро [r], [r̥] [r] реш r, rh r 100
Σ σ ς σῖγμα σίγμα сигма [s] шин s 200
Τ τ ταῦ ταυ тау (тав) [t] тав t 300
Υ υ ὖ ψιλόν ύψιλον ипсилон [y], [yː]
(ранее [u], [uː])
[i] вав u, y y, v, f 400
Φ φ φεῖ φῖ φι фи [pʰ] [ɸ] происхож-
дение
неясно
ph ph, f 500
Χ χ χεῖ χῖ χι хи [kʰ] [x], [ç] ch ch, kh 600
Ψ ψ ψεῖ ψῖ ψι пси [ps] ps 700
Ω ω ὦ μέγα ωμέγα омега [ɔː] [o] аин o, ō o 800

Архаические буквы

Нижеперечисленные буквы в классический греческий алфавит не входят, однако три из них (дигамма, коппа, сампи) применялись в системе греческой алфавитной записи чисел, а две (коппа и сампи) применяются и поныне (а дигамма в византийское время была заменена лигатурой стигма). В некоторых же архаических греческих диалектах все эти буквы имели звуковое значение и употреблялись в записи слов.

* Эти символы отображаются неправильно на большинстве компьютеров, так как лишь недавно введены в Юникод[6].

Буквы, использовавшиеся для других языков

В некоторых случаях, когда греческий алфавит использовался для фиксирования языков, отличных от греческого, в него добавлялись дополнительные буквы, необходимые для отражения соответствующих звуков. С течением времени в такой ситуации часто возникали отдельные алфавиты, как это случилось с этрусским, коптским или кириллицей. Однако иногда алфавит оставался по существу греческим и тогда соответствующие буквы могут рассматриваться как часть расширенного греческого письма.

Особые случаи

В разное время в греческом языке существовала фонема или аллофон /j/, однако, в силу разных причин, у носителей не возникало потребности обозначать её отдельным знаком. Лишь в XIX веке, когда учёные занялись реконструкцией прагреческого состояния, возникла необходимость как-то обозначать эту фонему, важную для понимания позднейших классических чередований. Остальные фонемы записывались греческими буквами, а для обозначения /j/ существовало три возможности: Ϳϳ (как в немецком), Yy (как в английском или французском; имеет конфликт с заглавным ипсилоном) или Ι̯ι̯ (аналогично написанию I̯i̯ в индоевропеистике). Так, праформа слова χαίρω /khaíroː/ < [khájroː] < */khájroː/ могла записываться как χάϳρω, χάyρω или χάι̯ρω. В разных традициях и грамматиках используются разные написания, причём в самой Греции предпочитают [j], что послужило причиной того, что этот символ был отдельно включён в Юникод под названием «Greek capital letter yot»[7] «Greek letter yot». Тем не менее, этот символ ни в коей мере не может считаться буквой греческого алфавита, аналогично тому как используемые, например, в русской диалектологии символы [ɣ], [w] или [æ] не считаются кириллическими буквами[8].

Латинская и кириллическая транслитерация греческих букв

Первоначальная кириллица была в сущности греческим алфавитом с 17 дополнительными буквами, поэтому в старославянском языке слова греческого происхождения писались точно так же, как и в греческом.

В современном русском языке используется два варианта записи слов греческого происхождения:

 1. «новая система» — соответствует передаче греческих слов в латинском языке и отражает древнегреческое произношение;[источник не указан 2177 дней]
 2. «старая система» — соответствует передаче греческих слов в церковнославянском языке и отражает новогреческое произношение (поэтому, вопреки названию, применяется для транскрипции современных имён и названий).

Примеры: библиоте́ка (совр.) и вивлио́фика (устар.), Гоме́р (совр.) и Оми́р (устар.), эписко́п (прибор) и епи́скоп (человек).

Ударение в «новой» системе ставится по правилам латинского языка или в соответствии с ударением того европейского языка, откуда это слово попало в русский, при этом часто не совпадает с греческим.

В «новой» системе каппа иногда передаётся как «ц» (перед ε, η, ι, υ — например, «циник», «халцедон»), но теперь этого избегают.

Греч. буква или
их комбинация
Лат. суррогат Рус. 1 Рус. 2 Старослав.
α a, ā а а
αι ae э/е е є
αυ au ав/ау ав аѵ
β b б в в
γ g г г
γγ ng нг гг
γκ nc нк гк
γξ nx нкс гѯ
γχ nch нх гх
δ d д д
ε e э/е е є
ει i и ї
ευ eu эв/ев/эу/еу ев єѵ
ζ z з
η ē э/е и и
θ th т ф ѳ
ι i, ī и ї
κ c к к
λ l л л
μ m м м
ν n н н
ξ x кс ѯ
ο o о о
οι oe э/е и и
ου u у оу
π p п п
ρ r, rh р р
σ,ς s с с
τ t т т
υ y, ȳ и/ю/в и/в ѵ
φ ph ф ф
χ ch х х
ψ ps пс ѱ
ω ō о ѡ
ʽ h г   ҅

Например, если дана запись: «от греч. phlogistos», то её следует читать как «от греч. φλογιστος».

Лигатуры

В рукописных и печатных изданиях широко используются греческие лигатуры:

Использование в науках

В науках обычно используют только те буквы, которые не совпадают по форме с латинскими (в таблице буквы, форма которых совпадает с латинской, выделены розовым):

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω

Также в науках используют вариантные формы букв: для ипсилона ϒ вместо Υ, для теты ϑ вместо θ и т. п.

Использование для записи чисел

Греческие буквы также использовались для записи чисел. В классической ионийской системе первые 9 букв алфавита отводятся под цифры от 1 до 9, следующие 9 букв — под множители 10 и последние 9 букв — для множителей 100, поэтому к 24 буквам, сформировавшим к тому времени стандартный алфавит, были добавлены ещё три: стигма, коппа и сампи.

Греческая система счисления сохранена по сей день, хотя и используется ограниченно — например, для нумерации глав книг аналогично римской системе счисления.

Буква Значение Буква Значение Буква Значение
α 1 ι 10 ρ 100
β 2 κ 20 σ 200
γ 3 λ 30 τ 300
δ 4 μ 40 υ 400
ε 5 ν 50 φ 500
ϝ или ϛ 6 ξ 60 χ 600
ζ 7 ο 70 ψ 700
η 8 π 80 ω 800
θ 9 ϟ 90 ϡ 900

HTML и Юникод

Код Буква Unicode Код Буква Unicode
&alpha; α U+03B1 &Alpha; Α U+0391
&beta; β U+03B2 &Beta; Β U+0392
&gamma; γ U+03B3 &Gamma; Γ U+0393
&delta; δ U+03B4 &Delta; Δ U+0394
&epsilon; ε U+03B5 &Epsilon; Ε U+0395
&zeta; ζ U+03B6 &Zeta; Ζ U+0396
&eta; η U+03B7 &Eta; Η U+0397
&theta; θ U+03B8 &Theta; Θ U+0398
&iota; ι U+03B9 &Iota; Ι U+0399
&kappa; κ U+03BA &Kappa; Κ U+039A
&lambda; λ U+03BB &Lambda; Λ U+039B
&mu; μ U+03BC &Mu; Μ U+039C
&nu; ν U+03BD &Nu; Ν U+039D
&xi; ξ U+03BE &Xi; Ξ U+039E
&omicron; ο U+03BF &Omicron; Ο U+039F
&pi; π U+03C0 &Pi; Π U+03A0
&rho; ρ U+03C1 &Rho; Ρ U+03A1
&sigma; σ U+03C3 &Sigma; Σ U+03A3
&sigmaf; ς U+03C2
&tau; τ U+03C4 &Tau; Τ U+03A4
&upsilon; υ U+03C5 &Upsilon; Υ U+03A5
&phi; φ U+03C6 &Phi; Φ U+03A6
&psi; ψ U+03C8 &Psi; Ψ U+03A8
&chi; χ U+03C7 &Chi; Χ U+03A7
&omega; ω U+03C9 &Omega; Ω U+03A9

См. также

Примечания

Ссылки

wikipedia.green

Греческий алфавит

Греческий алфавит

A α alpha альфа
B β beta бета
Г γ gamma гамма
Δ δ delta дельта
E ε epsilon эпсилон
Z ζ zeta дзета
H η eta эта
Θ θ theta тета
I ί iota йота
K κ kappa каппа
Λ λ lambda ламбда
M mu мю
N nu ню
Ξ ξ xi кси
O o omicron омикрон
П π pi пи
P ρ rho ро
Σ σ sigma сигма
T τ tau тау
υ upsilon ипсилон
Ф φ phi фи
Х χ chi хи
Ψ ψ psi пси
Ω ω omega омега

nuclphys.sinp.msu.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *